Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Selma Haring Coaching verwerkt van haar klanten. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke

Selma Haring  Coaching gevestigd aan Jonathanhof 14 1036 LJ  Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is 25 april 2018 opgesteld.

Selma Haring
Jonathanhof 14
06-14613381
KvK nummer 4389208

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@selmaharing.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. voor- en achternaam
 2. geboortenaam
 3. adresgegevens ivm factuuradres
 4. telefoonnummer
 5. e-mailadres
 6. c) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intake formulier in te vullen op uitnodiging van Selma Haring Coaching

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het afhandelen van jouw betaling.
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 3. Selma haring Coaching gebruikt je naam en e-mailadres om je wekelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. Selma Haring Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2.3     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@selmaharing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Selma Haring  Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor

de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

De coachtrajectrelevante gegevens worden na 7 jaar verwijderd.

De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 7 jaar verwijderd.

Persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in het klantenadressen bestand staan.

Deze bewaartermijnen eindigen na de bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Selma Haring Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Selma Haring Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@selmaharing.nl

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Selma Haring Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Selma Haring Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@selmaharing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Selma Haring Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.